Strategic buy-side advice for financial investors

Our highly dedicated corporate finance team with a profound experience is your perfect partner when seeking to make strategic acquisitions. We have a long history of negotiating small- and mid-sized entrepreneurial businesses.

From initial analysis and company search, establishing contact with owners, introducing business opportunities, meeting arrangements, indicative corporate valuation of targets, communication of indicative bids, negotiation support in connection with letter of intent (LOI) and share purchase agreement (SPA), to assisting with data room and coordination of due diligence.

Det finns många situationer när det kan vara aktuellt att värdera ett företag och dess tillgångar, oavsett vilken anledningen är kan vi bistå med företagsvärdering, rådgivning och förhandlingsstöd:
  • I samband med en försäljning eller ägarspridning
  • I samband med en kommande försäljning eller utlösen av delägare
  • Second opinion på mottaget bud från intresserad köpare
  • I samband med planerat förvärv av annat företag
  • I samband med kapitalanskaffning
  • I samband med tvister eller förmögenhetsskada
  • I samband med omstruktureringar eller större investeringar som strategiskt beslutsunderlag

 

Vi arbetar utifrån etablerade värderingsmetoder såsom substansvärdering, relativ värdering och avkastningsvärdering men för att finna ett rättvisande värde är erfarenhet och marknadskunskap ofta avgörande då varje företag och situation har sina unika förutsättningar vilka måste beaktas.

  • Substansvärdering innebär att bolagets värde beräknas som skillnaden mellan värdet på dess tillgångar och skulder, alltså i princip bolagets egna kapital. Då bokförda värden på tillgångar ofta avviker från aktuella marknadsvärden behöver dock redovisade belopp justeras för att komma fram till ett rättvisande substansvärde som även bör beakta latenta skatter och eventuella åtaganden utanför balansräkningen.
  • Relativ värdering innebär att man härleder värdet på bolaget utifrån tidigare tillämpad prissättning vid försäljningar av liknande verksamheter i närtid. Det kan dock vara svårt att hitta jämförbara objekt att referera till och information från privata transaktioner är sällan publikt tillgänglig. Vi använder vårt nätverk samt söker i databaser för att i möjligaste mån få fram priser och relevanta värderingar att jämföra med.
  • Avkastningsvärdering innebär att man prognostiserar de framtida kassaflöden som företaget förväntas generera och nuvärdesberäknar dessa kassaflöden utifrån ett bedömt avkastningskrav med hänsyn taget till uppfattad risk och möjligheter till extern finansiering. Det är många variabler som spelar in i utfallet av en avkastningsvärdering och det krävs erfarenhet och kvalificerade bedömningar för att landa i ett

 

Kontakta oss så kan vi berätta mer om hur vi värderar företag.

Manage cookie settings
This website uses cookies to make our services work, and that’s why some cookies are necessary and can’t be declined. We use cookies to give you the best user experience possible. You can manage your cookies in the next session.
Cookie settings
Cookie settings
Necessary Cookies
These Cookies are necessary for our website to work and can’t be turned off. The Cookies are usually only activated when you, for example, fill out a form or create or log in to your account. They don’t track any personal information.
Performance Cookies
These Cookies help us to track the number of visitors on our webpage. They also track where our visitors came from and how they found our website. We use this information to analyze how to make our website more user-friendly for our visitors and which landing pages are most relevant for our customers. The information that we store is, for example, what pages you visit when using our website.
Marketing Cookies
We use these Cookies to analyze how we can make our advertising better. The information helps us to learn more about our visitors and makes it possible to personalize ads based on your previous use of our services.