Business valuation

Do you need an external valuation of your company or company assets? No matter the reason, we may offer you a fair business valuation based on well-established valuation methodology. However, since every business and situation have unique conditions, the most crucial factors to be able to arrive at a fair value are our deep knowledge and experience from the transaction market.

Vi utför kundanpassad rådgivning i många olika typer av situationer, vanliga exempel är Kapitalanskaffningar (s.k. Private Placements), utredningar av oegentligheter, stöd vid obeståndssituationer, expertutlåtanden vid tvister samt utvärderingar av befintliga investeringar eller annan strategisk rådgivning.

 

Kapitalanskaffningar / ”private placements”

Vi bistår ofta entreprenörer i växande företag med att säkerställa finansiering i form av ägarkapital eller lån inför en kapitalkrävande expansionsfas.

Efter en initial finansiell, kommersiell och strategisk genomgång, för att få insikt i verksamhetens möjligheter och utmaningar, arbetar vi fram ett erbjudande som är attraktivt både för befintliga ägare och potentiella investerare.

Vi tar därefter fram en lista över kvalificerade investerare såsom venture capitalfonder eller privata investmentbolag och efter samråd med er kontaktar vi utvalda potentiella investerare för att sondera intresse och presentera erbjudandet.

 

Obeståndssituationer

Vi kan leverera skräddarsydda lösningar och kreativ rådgivning i samband med obeståndsituationer eller när tidspress och finansiella utmaningar gör läget komplicerat. Vi hjälper er att identifiera olika handlingsalternativ, finansiella som operationella, och utreder möjliga lösningar och komplikationer för att vända utvecklingen eller landa så mjukt som möjligt.

 

Utredningar av oegentligheter

Ibland går investeringar inte som planerat. Oftast beror det på en ofördelaktig marknadssituation men det händer även att förtroenden missbrukas, befogenheter överträds eller att minoritetsägare blir ofördelaktigt behandlade av övriga ägare i strid med Aktiebolagslagens likabehandlingsprincip.

I dessa fall kan vi som extern part gå in och utreda vad som hänt och om det finns anledning att vidta rättsliga åtgärder för att komma tillrätta med situationen.

 

Expertutlåtanden vid tvister

Vid tvister mellan företag uppstår ofta krav på ersättningar för uppkommen förmögenhetsskada till följd av avtalsbrott. I de fall en skada eller ett krav är kopplat till en rörelse och dess värde kan vi bistå med expertutlåtanden baserade på väl avvägda och professionella företagsvärderingar för att styrka er ståndpunkt och förhandlingsposition i tvisten.

 

Strategisk rådgivning

Vi erbjuder även ett brett spektrum av rådgivningstjänster för att hjälpa våra kunder att utveckla sin affärsverksamhet och att maximera aktieägarnas värde. Vårt erbjudande omfattar att sätta upp en agenda för vad som skall uppnås med ägandet av ditt företag, en expansionsstrategi, rådgivning inför en försäljning av ditt företag, överväganden inför uppköpserbjudanden samt en genomgång och utvärdering av nuvarande investeringar i form av en portföljgenomgång.

 

Kontakta oss för att diskutera hur vi kan bistå i er specifika situation.

Manage cookie settings
This website uses cookies to make our services work, and that’s why some cookies are necessary and can’t be declined. We use cookies to give you the best user experience possible. You can manage your cookies in the next session.
Cookie settings
Cookie settings
Necessary Cookies
These Cookies are necessary for our website to work and can’t be turned off. The Cookies are usually only activated when you, for example, fill out a form or create or log in to your account. They don’t track any personal information.
Performance Cookies
These Cookies help us to track the number of visitors on our webpage. They also track where our visitors came from and how they found our website. We use this information to analyze how to make our website more user-friendly for our visitors and which landing pages are most relevant for our customers. The information that we store is, for example, what pages you visit when using our website.
Marketing Cookies
We use these Cookies to analyze how we can make our advertising better. The information helps us to learn more about our visitors and makes it possible to personalize ads based on your previous use of our services.